ถาม: ใบรับรอง RSO จะหมดอายุจะต่ออายุอย่างไร

ตอบ: ผู้ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง RSO จะหมดอายุจะต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาต/ใบรับรองเดิมจะหมดอายุพร้อมกับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อการต่ออายุตามวันเวลาที่สำนักงานกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต/ใบรับรองนั้นได้  ทาง http://rso.oap.go.th/ 

        

 


ถาม: การสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต RSO  

ตอบ:  สำนักงานฯ เปิดการรับสมัครสอบทาง http://rso.oap.go.th/

Search