FAQ เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

หมวดที่ 1 : การสมัครทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

1

เปิดรับสมัครทดสอบบ่อยแค่ไหน

เปิดรับสมัครทดสอบทุกเดือน 

ดูรายละเอียดเพิ่มตามประกาศ <<คลิกที่นี่>>

 

2

การทดสอบ online คือการทดสอบที่บ้านใช่หรือไม่ และมีการจับเวลาในการสอบหรือไม่

1.      การทดสอบแบบ Onlineจะจัดทดสอบที่ ปส. หรือ ที่ศูนย์ภูมิภาคของ ปส. ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ทดสอบเท่านั้น เช่น ระยอง หรือเชียงใหม่เป็นต้น

2.      การทดสอบแบบ Online จะจับเวลาในการทดสอบอัติโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

3

การทดสอบแบบ online กับทดสอบแบบกระดาษต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันไม่มีจัดการทดสอบแบบกระดาษแล้ว จึงขอให้ท่านสมัครทดสอบแบบ Online เท่านั้น

 

4

เมื่อสมัครทดสอบแล้วไม่ได้รับ Username และ Password

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.      ให้ตรวจดูใน Junk mail ของผู้สมัคร

2.      ให้กดลืมรหัสผ่านในเมนู “ตรวจสอบสถานะ” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ

3.      ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำ ที่ 0-259-7600 ต่อ 4308

4.      แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระบุเรื่อง “ขอรับ Username และ Password เนื่องจากไม่ได้รับ” พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดกลับได้

 

5

หากทดสอบภาคทฤษฎีผ่านเพียงแค่ 1 วิชา จะต้องดำเนินการทดสอบใหม่ทั้งหมดหรือไม่

ไม่ต้องดำเนินการทดสอบใหม่ทั้งหมด สามารถสมัครทดสอบซ่อมเฉพาะวิชาที่ทดสอบไม่ผ่านได้

 

6

ผู้สมัครสามารถ walk in เพื่อมาสมัครสอบได้หรือไม่

ด้วยการสมัครสอบจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เวปไซด์ http://rso.oap.go.th เท่านั้น จึงขอแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ปส.

 

7

สมัครสอบแบบออนไลน์ แต่พบว่าจำนวนผู้เข้าสอบเต็ม

จะต้องดำเนินการอย่างไร

ด้วยปัจจุบัน สำนักงาน ปส. มีการเปิดรับสมัครสอบทุกเดือน ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันปิดรับสมัครของแต่ละครั้งของการสอบ ดังนั้นจึงสามารถสมัครสอบในครั้งถัดๆไปได้ตามความประสงค์

 

8

หากไม่สามารถเข้าสอบในครั้งที่สมัครได้ สามารถขอเลื่อนสอบไปเป็นครั้งต่อไปได้หรือไม่

สามารถเลื่อนขอทดสอบไปในครั้งถัดๆไปได้โดยผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าพร้อมเหตุผลความจำเป็นก่อนวันปิดรับสมัครสอบของครั้งที่สมัครสอบไว้ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการที่ 0-259-7600 ต่อ 4308

 

9

การสอบซ่อมจำกัดระยะเวลาไหม ว่าต้องสอบภายในกี่วัน

ผลการสอบภาคทฤษฎีแต่ละวิชาและภาคปฏิบัติมีอายุสองปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบ

 

10

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับไหน จะต้องสอบภาคปฏิบัติ

เจ้าหน้าทีความปลอดภัยทางรังสีที่จะต้องผ่านการสอบภาคปฎิบัติมีดังนี้

1.      ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี

2.      ระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

3.      ระดับสูงทุกประเภท

 

11

การสอบภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงจะต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีก่อนหรือไม่

ผู้ที่จะสมัครสอบภาคปฏิบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีก่อนแล้วเท่านั้น

 

12

สามารถนำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

บัตรประชาชน ปากกา และเครื่องคิดเลขไม่มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

 

13

เวลาสอบภาคทฤษฎีในแต่ละวิชา

เวลาสอบภาคทฤษฎีในแต่ละวิชา

1.      วิชากฎหมาย เวลาทำข้อสอบ 1.30 ช.ม.

2.      วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี เวลาทำข้อสอบ 2 ช.ม.

3.      วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ประเภทเครื่องกำเนิดรังสี เวลาทำข้อสอบ 2 ช.ม.

4.      วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี เวลาทำข้อสอบ 2.30 ช.ม.

 

14

การตรวจผล ในประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยรหัสใบสมัคร 6 หลัก หรือด้วยรหัสผู้สอบ 7 หลัก

ให้ตรวจสอบด้วย รหัสผู้สอบ 7 หลักที่ผู้สมัครได้รับจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตรงกับรหัสผู้สอบในใบเซ็นต์ชื่อลงนามเข้าทดสอบ

 

15

ประกาศรายชื่อแล้วสอบผ่าน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

1.      ให้ตรวจดูว่า สอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาในภาคทฤษฎี และสอบผ่านภาคปฏิบัติแล้วเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และระดับสูงทุกประเภท เท่านั้น

2.      ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทางรังสี ที่ เวปไซด์ http://rso.oap.go.thที่หัวข้อ “ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 6(3) ของกฎกระทรวงฯ”

 

16

เมื่อทดสอบผ่านแล้ว การจัดส่งใบอนุญาตจะใช้เวลานานเท่าไหร่ และจัดส่งให้ทางไหน

ผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะไม่ได้รับใบอนุญาตทันที จะต้องดำเนินการดังนี้

1.      ได้ตรวจสอบด้วยตนเองแล้วว่า ได้ผ่านทดสอบครบถ้วนทุกวิชาในภาคทฤษฎี และผ่านทดสอบภาคปฏิบัติแล้วเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และระดับสูงทุกประเภท

2.      ได้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทางรังสีพร้อมเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายแล้ว ที่ เวปไซด์ http://rso.oap.go.thที่หัวข้อ “ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 6(3) ของกฎกระทรวงฯ”

3.      ได้รับใบอนุญาต ภายใน 45 ทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายถูกต้องถ้วน ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัคร

 

17

ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ทาง ปส. จัดส่งให้ เนื่องจากมีการย้ายที่ทำงาน ซึ่งติดต่อกับทางบริษัทเดิมแล้วแต่พบว่ายังไม่ได้รับ จะต้องดำเนินการอย่างไร

1.      ดำเนินการตามคำแนะนำที่ http://rso.oap.go.th ส่วนประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ยื่นขอรับใบอนุญาตแล้ว ยังไม่ได้รับใบอนุญาต”

2.      แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาตและโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

 

18

หากไม่สามารถอัพโหลดเอกสารได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

1.      ดำเนินการตามคำแนะนำที่ http://rso.oap.go.th ส่วนประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การอัพโหลดเอกสาร”

2.      ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำ ที่ 0-259-7600 ต่อ 4308

3.      ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จะอัพโหลด และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

 

19

ก่อนจะอัพโหลดเอกสารใบสมัครสอบจะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้ผู้สมัครลงชื่อในใบสมัครสอบรูปถ่าย และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารก่อนดำเนินการอัพโหลด

 

20

การชำระเงินสามารถชำระช่องทางอื่นนอกจากเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้หรือไม่

ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ ๓ ช่องทางดังต่อไปนี้

๑.ชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

๒.ผ่านแอพพลิเคชั่น KTB Mobile Banking

๓.ชำระผ่านตู้ ATM

โดยใส่

1.      COMP CODE : 701641

สนง.ปรมาณู -เจ้าหน้าที่รังสี

2.      Ref1: เลขบัตรประชาชน

3.      Ref2: รหัสใบสมัคร

 

21

การขอใบเสร็จการรับเงิน จะต้องดำเนินการอย่าไร

๑.ยื่นขอใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้ที่ http://item.oap.go.th/invoice/ หรือ

๒.นำหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย มายื่นขอรับใบเสร็จกับคลังในวันที่มาสอบ

 

22

การชำระเงินมีระยะเวลากำหนดในการชำระไหม

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการชำระเงินภายในกำหนดตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์

 

23

ตอนชำระค่าสมัครทดสอบต้องแจ้งกับธนาคารหรือไม่ว่าสมัครระดับไหน ครั้งที่เท่าไหร่

ไม่ต้องแจ้งระดับและครั้งที่ แต่ขอให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูล

1.      COMP CODE : 701641

สนง.ปรมาณู -เจ้าหน้าที่รังสี

2.      Ref1: เลขบัตรประชาชน

3.      Ref2: รหัสใบสมัคร

 

24

ปส. มีการจัดอบรมหลักสูตร RSO โดยตรงไหม หรือมีหลักสูตรการอบรมอะไรบ้างที่ผู้สมัครสามารถเข้าอบรมเพื่อนำความรู้มาใช้ในการสอบ เนื่องจากผู้สมัครสอบจบ ปวช. ปวส. จะไม่มีพื้นฐานด้านรังสีมากนัก

ปส. ไม่มีการจัดอบรมเพื่อสอบ RSO โดยตรง

หากผู้สมัครสอบต้องการอบรมให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก สทน. หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้

 

25

ปส. มีเปิดติวเพื่อสอบหรือไม่

ไม่มีการเปิดติวหรืออบรมสำหรับการสอบใดๆ ทั้งสิ้น

26

ผู้ที่มีคุณสมบัติใดบ้างที่จะเป็น RSO ได้

ต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27

ใบอนุญาต RSO มีอายุกี่ปี

ไม่เกิน ๕ ปี

 

28

หากต้องการเลื่อนระดับ RSO ต้องทำอย่างไร

1.      ต้องตรวจดูว่ามีคุณสมบัติและคุณวุฒิถูกต้องครบถ้วนกับระดับที่ต้องการ เช่น ระดับกลางสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ เป็น RSO ระดับต้นปฏิบัติหน้าที่มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านอบรมหลักสูตรที่สำนักงานรับรอง   ระดับสูงสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และผ่านอบรมหลักสูตรที่สำนักงานรับรอง หรือเป็น RSO ระดับกลางปฏิบัติหน้าที่มาไม่น้อยกว่าสองปี และผ่านหลักสูตรที่สำนักงานรับรอง

2.      ต้องผ่านหลักเกณฑ์การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามประกาศสำนักงานเรื่องการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

3.      สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rso.oap.go.th

 

29

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมดอายุแล้วต้องทำอย่างไร

ดำเนินการขอทดสอบใหม่ หรือ ดำเนินการตามเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามข้อ ๖ ขอกฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rso.oap.go.th

 

หมวดที่ ๒: การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

30

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมดอายุแล้ว ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ RSO ต่อไปได้หรือไม่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ยกเว้นได้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครบถ้วนก่อนใบอนุญาตหมดอายุแล้วดังต่อไปนี้

1.      ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านอบรมและทดสอบตามประกาศสำนักงาน ปส. เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

2.      ยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการ ตามมาตรา 95 แล้ว ยังคงให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

3.      การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

31

การต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สามารถต่อล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถยื่นภายใน ๙๐ วันแต่ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

หมวดที่ 3: กรณีใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย

32

หากใบอนุญาต RSO หาย หรือชำรุด ต้องทำอย่างไร

ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการชำรุดในสำระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย

 

 

Search