move 3135

 

ถาม: ใบรับรอง RSO จะหมดอายุในเดือน เมษายน 2563 จะต้องทำอย่างไร ในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ตอบ: ผู้ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง RSO จะหมดอายุในเดือน เมษายน 2563 ให้ยื่นขอต่ออายุฯออนไลน์ พร้อมสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ ครั้งที่ 3/2563 ก่อนใบรับรองฯ เดิมหมดอายุ  ทางเว็ปไซด์ http://rso.oap.go.th/ ภายใน 24 เม.ย. 2563 ส่วนการฝึกอบรมเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จึงขอให้ติดตามข่าวสารทาง http://rso.oap.go.th/ 

        ส่วนผู้ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง RSO  จะหมดอายุตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2563 ขึ้นไป ขอให้ติดตามการเปิดให้ยื่นขอต่ออายุพร้อมสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งถัดๆไป

 


ถาม: การสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต RSO  ในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ตอบ: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักงานฯ จึงเปิดเฉพาะการรับสมัครเท่านั้น ส่วนการสอบเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จึงขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารทาง http://rso.oap.go.th/

Search