ถาม: ใบรับรอง RSO จะหมดอายุ จะต้องทำอย่างไร

ตอบ: ใบรับรอง RSO ที่จะหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบรับรองฯ  และยื่นสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ ก่อนใบรับรองฯ เดิมหมดอายุ

         ในปีงบประมาณ 2562  จะเริ่มเปิดให้ยื่่นขอต่ออายุใบรับรองฯ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองฯ ประมาณต้นพฤศจิกายน 2561 สำหรับใบรับรองฯที่จะหมดอายุ ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป


ถาม : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีครั้งต่อไปเมื่อไร

ตอบ : ขณะนี้สำนักงานฯ กำลังเปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.oap.go.th/services/rso


ถาม : มีการอบรมก่อนสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่

ตอบ : ไม่มี


ถาม : ถ้าสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการจัดสอบครั้งที่ผ่านๆมาต้องทำอย่างไร

ตอบ :สามารถสมัครสอบซ่อมในวิชาที่สอบไม่ผ่านในการจัดสอบครั้งต่อไปได้ โดยเลือกใบสมัครสอบซ่อม ระบุวิชาที่จะขอสอบซ่อม และชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท แต่ถ้าไม่ผ่านทั้งสองวิชาต้องสมัครสอบใหม่ เหมือนสมัครสอบตามปกติ และชำระค่าสมัครสอบปกติ 500 บาท


ถาม : จะมีการสอบตามต่างจังหวัดอีกหรือไม่

ตอบ : ในปีงบประมาณ 2562  จะมีประมาณเดือน มีนาตม ที่ระยอง ทั้งนี้ขอให้ติดตามความชัดเจนในเดือน ตุลาคม 2561  


ถาม : ผู้ที่มีผลสอบ RSO ผ่านแล้วจะต้องทำอย่างไร

ตอบ :

  1. ขอให้ส่ง ครั้งที่ได้ขึ้นทะเบียน RSO รหัสผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้อง มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในระยะเวลากำหนด
  2. จะได้รับใบอนุญาตตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือหน่วยงานที่สังกัด

Search