การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี

บริการ e-service

เฉพาะคำขอที่ผ่านเข้ารอบการประชุมคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกฎกระทรวง ยังไม่มีผลบังคับใช้)
(ระบบยังไม่เปิดใช้งาน อยู่ระหว่างการพัฒนา)
สถิติการออกใบอนุญาตฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560
ใบอนุญาตครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี447 ฉบับ

ใบอนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี378 ฉบับ

ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี205 ฉบับ

ใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี1599 ฉบับ

1.png

ประกาศเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี

การนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี ยังไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

การนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี ยังไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

จนกว่ากฎกระทรวงฯ จะแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 1ง  (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

แบบ ปส 1ง (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง
การกรอกแบบคำขอและตัวอย่างเอกสารประกอบ

app screenshot
ตัวอย่างการครอกคำขอเครื่องกำเนิดรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

Adobe PDF Icon.svg

แนวปฏิบัติการขอยกเลิกใบอนุญาต (ร่าง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (ทั้งฉบับ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (เฉพาะเครื่อง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบหนังสือมอบอำนาจ (ปส. 01 ม)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ป้ายเตือนพื้นที่ควบคุมบริเวณรังสี

jpg

ป้ายเตือนสตรีมีครรภ์

Adobe PDF Icon.svg

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด เรื่อง การให้แพทย์ลงลายมือชื่อรับรองบนแบบคำขอ ปส. 1ค

แบบ ปส 1ก pdf

แบบรายงาน

แบบแจ้งวัสดุพลอยได้สูญหาย (ปส. 03 ส)

Word 2013 logo

แบบรายการปริมาณรังสี (ข 2)

Excel 2013 logo1

แบบรายงานการเปลี่ยนถ่ายฯของเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้และคำอธิบายแบบรายงานฯ

Word 2013 logo

แบบรายงาน (สร.1) แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.2) การรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.3) การย้ายวัสดุพลอยได้

Adobe PDF Icon.svg

contact-licensing.png

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search