โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และกำกับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(3) กำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(4) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(6) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มงานจริยธรรม

งานทรัพยากรบุคคล

ลิงค์หน่วยงาน

กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
สำนักงานเลขานุการกรม
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
Skip to content