กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารงานทั่วไปของกลุ่ม
2. งานธุรการของกลุ่ม
3. งานประสานงานทั่วไปของกลุ่ม
4. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ผลการดำเนินการของสำนัก
5. ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาระบบงานและโครงสร้างกลุ่มองค์การ
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
2. วางแผนการพัฒนาหน่วยงาน
3. ปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างองค์กร กลไกการปฏิบัติงาน และระบบงาน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และการบริการ
6. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และการพัฒนาหน่วยงาน (PMQA)
7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ
3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในองค์กร
4. พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการติดตามและประเมินผล
5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Skip to content