การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

การอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

faq

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับงานอนุญาต

การอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

การแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

สำหรับนำเข้า – ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

การอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

การอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

การอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และสถานบริการจัดการกาก

การอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ระบบบริการสารสนเทศ

บริการหลัก
ระบบขอใบอนุญาตและงานบริการใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

rsothai

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

NSW

ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

rso-training.oap.go.th

บริการสนับสนุน
ระบบสืบค้นเครื่องกำเนิดรังสี กลุ่มที่เป็นการแจ้งการครอบครอง
ระบบจองคิวงานใบอนุญาต

ติดต่อประสานงานเพื่อการขอรับใบอนุญาต

ระบบขอรับใบเสร็จรับเงิน (กรณีชำระผ่าน ธ.กรุงไทย)

item.oap.go.th/invoice

ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)

epayment.cgd.go.th

บัญชีข้อมูลภาครัฐ
สถิติงานบริการคำขอรับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสีที่หน่วยงานยื่นต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Skip to content