วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ ปส. ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
S : Standards

การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี โดยยึดหลักการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล

M : Management and Infrastructures

การบริหารจัดการด้านการกำกับ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริหารราชการ และความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีความครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การยกระดับมาตรวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

A : Awareness and Human Resources

การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีผ่านการสื่อสารต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกำกับดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

R : Research and Development

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

T : Transformations and Transparency

การพลิกโฉมการให้บริการและการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่ง ปส. ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบดิจิทัล ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้โอกาสได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

ภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2564)

1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
3) กำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
4) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
6) ประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลงระหว่างประเทศ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

วิสัยทัศน์

ค่านิยม ปส.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการจัดทำค่านิยมองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรในการยึดถือนำไปปฏิบัติใช้ โดยมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้น โดยค่านิยมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 นั้น คือ “ATOMS” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

A : Accountability

ความรับผิดชอบ

T : Transparency

ความโปรงใส

O : Observant

ใส่ใจในรายละเอียด

M : Masterful

เชี่ยวชาญ

S : Safety and Security

ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย

วัฒนธรรม ปส.

ยึดมั่นในมาตรฐานการกำกับ ตามหลักมาตรฐานสากล บริการด้วยความโปร่งใสเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

Skip to content