“องค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม”

ภาพข่าวและกิจกรรม

ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต
ปส. สนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสีทางการแพทย์ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคที่ได้ไปจัดตั้งห้องปฏิบัติการในอนาคต

ข่าวสารและประกาศ

กำหนดรับสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปอดภัยทางรังสี

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!
Prev Next

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

อยู่ในระดับปกติ

100%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

อยู่ในระดับปกติ

100%

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารภาครัฐ/เอกชน

Skip to content