ผู้บริหาร

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Assoc.Prof. Pasit Lorterapong (Ph.D.)
Secretary General
เบอร์ติดต่อ :
Email : pasit.l@oap.go.th

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms.Pennapa Kanchana
Deputy Secretary General
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1202
E-mail: pennapa.k@oap.go.th

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Ms.Ampika Apichaibukol
Deputy Secretary General
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 4101
Email : ampika.a@oap.go.th

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Ms. Tanawan Chamsuwan
Acting
 Director of Strategy and Planning Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 (4107)
Email : tanawan.c@oap.go.th

ดร. รุจจพัน เกตุกล่ำ

 ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 Dr. Rutjaphan Kateklum
 Director of Nuclear and Radiation Licensing Division 
 เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (1506)
 E-mail: rutjapan.k@oap.go.th

นางดารุณี พีขุนทด

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
Ms. Darunee Peekhunthod
Director of Regulatory Technical Support Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (4116)
E-mail: darunee.p@oap.go.th

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์

เลขานุการกรม 
Ms.Kannika Maneewan
Secretary to the Office
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (1206)
Email : kannika.m@oap.go.th

นายภานุพงศ์ พินกฤษ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
Mr. Panupong Pingish
Director of Nuclear and Radiation Inspection Division
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ (1604)
Email : panupong.p@oap.go.th

ดร. รุ่งธรรม ทาคำ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
Dr. Rungdham Takam      
Expert on Radiation Safety
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (1614)
E-mail: rungdham.t@oap.go.th

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
Ms. Tanawan Chamsuwan
Expert on Administration Development
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 (4107)
Email : tanawan.c@oap.go.th

ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานปรมาณู
Dr.Yutthana  Tumnoi
Expert on Atomic Energy
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 (4403)
Email : yutthana.t@oap.go.th

ดร. วิทิต ผึ่งกัน

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
Dr. Vithit Pungkun      
Acting Expert on Radioactivity Measurement
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (1402)
E-mail: vithit.p@oap.go.th

ดร. ไชยยศ สุนทราภา

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
Dr. Chaiyod Soontrapa
Acting Expert on Nuclear Safety
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (3405,1508)
Email : chaiyod.s@oap.go.th

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
Mr.Aniruth Songjakkae
Director of Legal Affairs Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (3401)
Email : aniruth.s@oap.go.th

นางสาวนงลักษณ์ ภูวิภิรมย์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Ms. Nongluk Poovipirom
Director of Internal Audit Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (1505)
E-mail : nongluk.p@oap.go.th

ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงษ์จันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
Acting Sub Lt. Surat Hongchan
Director of Administration Development Group
เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600  (4204)
Email : surat.h@oap.go.th

ทำเนียบเลขาธิการ ปส.

1.พล.อ.จ.ดร. สวัสดิ์ ศรีสุขพ.ศ. 2504 – 2518
2.น.ท.ไกรวุฒิ สุขกิจบำรุง ร.น.พ.ศ. 2518 – 2523
3.น.ต.ม.ร.ว.โสภาคย์พงศ์ เกษมสันต์พ.ศ. 2523 – 2525
4.นายอาทร ปทุมสูตรพ.ศ. 2525 – 2531
5.ร.อ.สุชาติ มงคลพันธ์ ร.น.พ.ศ. 2531 – 2533 และ พ.ศ. 2535 – 2537
6.ด.ร.ปกิต กิระวานิชพ.ศ. 2533 – 2535
7.นายเกรียงศักดิ์ ภัทราคมพ.ศ. 2537 – 2543
8.นายเกรียงกร เพชรบุตรพ.ศ. 2543 – 2546
9.นายปฐม แหยมเกตุพ.ศ. 2546 – 2548
10.ดร.มนูญ อร่ามรัตน์พ.ศ. 2548 – 2549
11.นายเชาว์ รอดทองคำพ.ศ. 2549 – 2551
12.นายศิริชัย เขียนมีสุขพ.ศ. 2551 – 2552
13.ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้วพ.ศ. 2552 – 2555
14.ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์พ.ศ. 2555 – 2556
15.นายสุพรรณ แสงทองพ.ศ. 2556 – 2557
16.ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์พ.ศ. 2557 – 2561
17.นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อยพ.ศ. 2561 – 2563
18.นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์พ.ศ. 2563 – 2566
19.พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน
Skip to content