เอกสารเผยแพร่

1 2
  • คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย
  • คู่มือความปลอดภัยทางรังสี Radiation Safety Manual
  • คู่มืออบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ๒๕๕๒
จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ
จดหมายข่าวศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
จดหมายข่าวกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย
จดหมายข่าวกลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสี
จดหมายข่าวกลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
จดหมายข่าวนิติวิทยาศาสตร์
จดหมายข่าวกลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี

รายงานสถานการณ์ การระบายน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกูชิมา-ไดอิจิ ลงสู่มหาสมุทร และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของไทย

   ติดตามสถานการณ์ “การปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกูชิมา” ข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA…

ติดตามสถานการณ์ “การปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ” ข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

 ติดตามสถานการณ์ “การปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ” ข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่า…

1 2

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โปสเตอร์งานวิจัย

ผลงานเผยแพร่
(เอกสารผลงานวิจัย)

บทความ

การจัดการองค์ความรู้

Knowledge Management

หลักสูตรการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี

Skip to content