งานบริการที่นอกเหนืองานบริการหลัก

บริการสนับสนุน

งานตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย

ติดต่อประสานงาน
 ● One Stop Service
 ● 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108
● oss@oap.go.th

การเฝ้าระวังอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อประสานงาน
 ● One Stop Service
 ● 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108
● oss@oap.go.th

การติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม

ติดต่อประสานงาน
 ● One Stop Service
 ● 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108
● oss@oap.go.th

การทดสอบคุณภาพน้ำด้านรังสี

ติดต่อประสานงาน
 ● One Stop Service
 ● 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108
● oss@oap.go.th

Skip to content