งานอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ระบบสารสนเทศ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

งานบริการยื่นคำขอและการทดสอบความรู้ความสามารถ

ระบบสมัครอบรมและทดสอบ

เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ระบบสืบค้นสถานะการยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

เเจ้งสถิติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส


ยื่นขอรับใบเสร็จรับเงิน

สำหรับค่าสมัครสอบเท่านั้น

ยื่นขอรับใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสิ

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กอจ.)

  • 02 596 7600 ต่อ 4320 (เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยใบประกอบวิชาชีพ และ การเทียบหลักสูตรการศึกษา)
  • 02 596 7600 ต่อ 4305 (เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี)
  • 02 596 7600 ต่อ 4306 (เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ความสามารถ)
  • 02 596 7600 ต่อ 4308 (เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ความสามารถ)
  • 02 562 0134 (สายตรง RSO)
  • Line Official Account : @rsothai
ติดต่อ
กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี

02 596 7600 ต่อ 1105, 1106, 1107

ติดต่อ
กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี

02 596 7600 ต่อ 1509, 1510, 1512

ติดต่อ
กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์

02 596 7600 ต่อ 1511, 1513

ติดต่อ
กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมฯ

02 596 7600 ต่อ 1113 – 4

Skip to content