ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ความสามารถดูเเลรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติ
มีสัญชาติไทย เว้นแต่ในกรณีที่เลขาธิการโดยความเห็นของคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้บุคคลที่มีสัญชาตอื่่นเป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(ข) ลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้วิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เป็นบุคคลล้มละลาย
เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายใหม่
ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบหลักสูตรที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายเก่า

ตามกฎกระทรวง ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือรายการประวัติอื่นใดในใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวง ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวง ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย

หมายเหตุ : กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

Skip to content