นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566 – 2580) ฉบับปรับปรุง
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ร่าง) แผนแม่บทพลังงานไทย พ.ศ. 2558 – 2578
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลข้อมูลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

  • เอกสารนำเสนอนโยบายแผนยุทธศาตร์ฯ ในการประชุมวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Skip to content