หน่วยงานภายในเว็บไซต์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติwww.oap.go.th0 2596 7600office@oap.go.th
One Stop Service ● 0 2596 7600 ต่อ 1107, 1108● oss@oap.go.th
งานอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์● 0 2596 7600 ต่อ 1509 , 1510
● 0 2596 7600 ต่อ 1105 , 1106
● license@oap.go.th
แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์https://www.oap.go.th/services/per-invoice
งานอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แลรังสีhttps://rsothai.oap.go.th● 0 2562 0134
● 0 2596 7600 ต่อ 4306, 4308 และ 4320
 ● rso@oap.go.th
งานอบรมเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีhttps://rso-training.oap.go.th● 081-8012852,
● 0 2596 7600 ต่อ 1113-4
training@oap.go.th
งานสอบเทียบเครื่องวัดรังสีhttps://ssdl.oap.go.th/irmonline/index.php/register● 0 2596 7600 ต่อ 1401● irmssdl@gmail.com
การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีhttps://shorturl.asia/zIuY8● 0 2596 7600 ต่อ 3104, 3107
● สายด่วน 1296
งานจัดซื้อจัดจ้าง● 0 2596 7600 ต่อ 3603 – 3607● procurement@oap.go.th
งานสารบรรณและการอุทธรณ์● 0 2596 7600 ต่อ 1102, 1211
งานข้อร้องเรียนhttps://epetition.oap.go.th● 0-2596-7600 ต่อ 4204● development@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์● 0 2596 7600 ต่อ 4201● webmaster@oap.go.th
รับสมัครข่าวสาร
การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ

    ระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
    พึงพอใจมากพึงพอใจไม่พึงพอใจ


    Skip to content