แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต สำหรับนำเข้า-ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Office of Atoms for Peace : OAP)

เชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) กรมศุลกากร (Thai Customs)

ประกาศ : กรมศุลกากรได้นำระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2022 (HS 2022) มาใช้ ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 138 ตอนที่ 82 ก วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สมัครใช้งานระบบ

_edit1.png
สถิติจำนวนนำเข้า-ส่งออกสินค้า

20 มิถุนายน 2562 - 24 กันยายน 2562

จำนวนสินค้านำเข้า
มิถุนายน 2562 จำนวน 68 หน่วย
กรกฎาคม 2562 จำนวน 224 หน่วย
สิงหาคม 2562 จำนวน 268 หน่วย
กันยายน 2562 จำนวน 176 หน่วย
จำนวนสินค้าส่งออก
มิถุนายน 2562 จำนวน 1 หน่วย
กรกฎาคม 2562 จำนวน 37 หน่วย
สิงหาคม 2562 จำนวน 70 หน่วย
กันยายน 2562 จำนวน 24 หน่วย
ช่องทางติดต่อ/แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีติดปัญหาด้านข้อกฏหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ

- ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1506

- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1501-1503

                065 523 5134

(เฉพาะวันและเวลาราชการ)

e-mail : data@oap.go.th

กรณีติดปัญหาการใช้งานระบบ

โทรศัพท์ : 095-371-1622 (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ)

8.00 - 20.00 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)

8.30 - 12.00 (เสาร์)

หน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐฯ

Image

Search