การตรวจสอบและ
กำกับดูแล

ด้านการอนุญาต

การอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

faq

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับงานอนุญาต

การอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

การอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

แจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

สำหรับนำเข้า – ส่งออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี

ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

ระบบบริการสารสนเทศ

บริการหลัก
ระบบขอใบอนุญาตและงานบริการใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

rsothai

ระบบแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

NSW

ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

rso-training.oap.go.th

บริการสนับสนุน
ระบบสืบค้นเครื่องกำเนิดรังสี กลุ่มที่เป็นการแจ้งการครอบครอง
ระบบจองคิวงานใบอนุญาต

ติดต่อประสานงานเพื่อการขอรับใบอนุญาต

ระบบขอรับใบเสร็จรับเงิน (กรณีชำระผ่าน ธ.กรุงไทย)

item.oap.go.th/invoice

ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)

epayment.cgd.go.th

บัญชีข้อมูลภาครัฐ

catalog.oap.go.th

สถิติการพิจารณาออกใบอนุญาต_วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
สถิติการพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

ติดต่อหน่วยงาน

การยื่นคำขออนุญาต

ยื่นด้วยตนเอง
– ติดต่อ ณ จุดบริการ One Stop Service
– จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.00-17.00 น.
ยื่นทางไปรษณีย์
– จ่าหน้าซองถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วงเล็บมุมซอง “คำขอรับใบอนุญาต”

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 2596 7600
– One Stop Service ต่อ 1100
– กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1509, 1510, 1512
– กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1105, 1106, 1107
– กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ ต่อ 1511, 1513
Email : oss@oap.go.th

Skip to content