กฏหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศกระทรวง และอื่นๆ

ประกาศใช้ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

ระเบียบทั่วไป

ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

ระเบียบสำหรับผู้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์

ระเบียบสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

Skip to content