คู่มือประกาศและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

สถิติข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน


คู่มือประกาศและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

สถิติข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

  • ไปรษณีย์ หน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • Email development.oap@gmail.com
  • ติดต่อด้วยตนเอง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
  • โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 4204
Skip to content