การยื่นขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามหลักเกณฑ์ดังนี้
Skip to content