6(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Skip to content