การต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

 เมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแล้ว จะได้รับหนังสือ หรือ อีเมลล์ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โปรดดำเนินการชำระภายในวันที่กำหนด

Skip to content