การขอใบแทนใบอนุญาต

ในกรณีที่ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีชุดรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

  1. เเบบคำขอใบเเทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO-02
  2. ใบเเจ้งความ ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย
  3. สำเนาหลักฐาน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (เดิม) (ถ้ามี)
  4. เอกสารชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  5. ยื่นขอรับใบเเทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ที่ https://rsothai.oap.go.th/
Skip to content