เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือชื่อและนามสกุล หรือสาระสำคัญในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเเนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

  1. เเบบคำขอใบเเทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี RSO-03
  2. สำเนาหลักฐาน ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (เดิม)
  3. เอกสารชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  4. ยื่นขอรับใบเเทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ที่ https://rsothai.oap.go.th/
Skip to content