การวิจัยและพัฒนา

เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ห้องปฏิบัติการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งภารกิจด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงการตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. จึงมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1 2

การวิจัยและพัฒนา

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Forensics) เป็นการดำเนินการที่หาความเชื่อมโยงของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัตถุพยานที่ปนเปื้อนรังสี เพื่อนำไปสู่การสืบหาแหล่งที่มา กระบวนการผลิต สถานที่ผลิต วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และผู้ถือครองมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย

การตรวจวัดรังสีและเฝ้าระวังกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้้อม

รังสีทางการแพทย์

มาตรวิทยารังสี

มาตรวิทยารังสี


การเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

การดำเนินการตามพันธกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพันธกรณีที่ต้องดำเนินการภายใต้สนธิสัญญา ได้แก่
– จัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศในประเทศไทย

สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring Station, RN65)
สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (Primary Seismic Monitoring Station, PS41)
ระบบวัดก๊าซเฉื่อยกัมมันตรังสี ทีเอชเอ็กซ์ ๖๕ (Radionuclide Noble Gas System; THX65)

– ศูนย์ข้อมูลเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (National Data Center: N171)

rn65
สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65

RADIONUCLIDE MONITORING STATION: RN65

ps41
สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส 41)

(PRIMARY SEISMIC MONITORING STATION: PS41)

จดหมายข่าว

Skip to content