ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์

ในปี พ.ศ. 2556 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Forensics Laboratory)
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับภูมิภาคอาเซียน ตามสนธิสัญญาว่าด้วยดารห้ามทดสองอาวุธนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ และสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆ พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอาเซียนในอนาคต

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ทดสอบ 0254

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

นโยบายความเป็นกลางห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ระบบ ISO/IEC 17025:2017

Skip to content