ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง (High Dose Radiation Dosimetry Calibration Laboratory, HDCL)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับสูง (HDCL) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นหนึ่งในสามห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดำเนินงานภายใต้กลุ่มงานมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีภารกิจหลักในการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประเภทต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพสำหรับการใช้ประโยชน์จากกระบวนการฉายรังสี เป็นมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับอุตสาหกรรม อาทิเช่น การฉายรังสีเพื่อการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ การปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ การฉายรังสีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การเพิ่มคุณค่าอัญมณี เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการมีระบบวัดปริมาณรังสีอ้างอิงของประกอบด้วย

 1. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Dosimeter) ชนิด Fricke dosimeter มีเครื่องมือที่ใช้คือ
  1.1 เครื่องกำเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน รุ่น Gammacell 220 ผลิตภัณฑ์ Nordion ประเทศแคนาดา
  1.2 UV-VIS Spectrophotometer รุ่น Lambda 650 ผลิตภัณฑ์ Perkin Elmer ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีมาตรฐานถ่ายทอด (Transfer Standard Dosimeter) ชนิด Alanine dosimeter มีเครื่องมือที่ใช้ คือ Electron Spin Resonance Spectrometer (ESR) รุ่น A300 ผลิตภัณฑ์ Bruker ประเทศเยอรมัน

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการฯ ได้มีการประกันคุณภาพของด้วยการดำเนินการสอบกลับ (Traceability) ระบบวัดอ้างอิงกับห้องปฏิบัติการ National Physical Laboratory ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศอังกฤษ เป็นประจำทุกปี

ภารกิจประจำของห้องปฏิบัติการฯ คือ

 1. ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี ช่วงปริมาณรังสีตั้งแต่ 0.1 – 50 กิโลเกรย์ ให้แก่โรงงานฉายรังสีทั่วประเทศ
 2. ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติทางด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
 3. ให้การรับรองผลการวัดปริมาณรังสี ในกระบวนการฉายรังสีสำหรับงานศึกษาวิจัย
 4. ห้องปฏิบัติการฯ ได้ปฏิบัติงานโดยดำเนินงานตามระบบคุณภาพ มอก.17025-2548
 5. ศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
 6. ดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูงกับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ
Skip to content