สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส 41)

(PRIMARY SEISMIC MONITORING STATION: PS41)

ไทม์ไลน์ของการจัดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส 41

(TIMELINE OF ESTABLISHMENT OF SEISMIC MONITORING STATION: PS41)

April 20, 2010

แต่งตั้งหน่วยงานปฏิบัติงานสถานีพีเอส 41 (Station Operator of PS41)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการแต่งตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ หรือ Station Operator สำหรับสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (PS41) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) รวมทั้งการทำข้อตกลง ความตกลง หรือความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับสถานี PS41 ระหว่างสำนักงานฯ กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) หรือคู่สัญญาของ CTBTO/PTS

April 20, 2010

ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ(Certification of PS41)

การปฏิบัติงานสถานีพีเอส 41 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CTBTO PrepCom ซึ่งทำให้สถานีพีเอส ๔๑ เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

การทำงานของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (พีเอส 41)

ที่ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65


ข่าวสาร

ปรับปรุงจากสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ใน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ผลักดันให้สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานีหนึ่งในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) โดย ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการเตรียมการองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO PrepCom) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ps41

PARTNER

119x118
กรมอุทกศาสตร์
CTBT
Skip to content