การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
และเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

การตรวจสอบนิวเคลียร์และรังสี

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งดำเนินการโดยกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสร และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ควมปลอดภัยทงนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยจะดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

แนวปฏิบัติการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี
แผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟู เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 – 2565
National Nuclear and Radiological Emergency Plan
แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี (สิงหาคม 2555)
รถห้องปฏิบัติการเคลื่องที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

เป็นรถปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีคันแรกของประเทศไทยที่ออกแบบขึ้น เพื่อสนับสนุนการตอบสนองและประเมินสถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ขแงประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในที่ทันสมัย พร้อมสำหรับออกปฏิบัติการ อาทิ เครื่องวัดปริมาณรังสี เครื่องมือพิเศษในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางรังสี อุปกรณ์และระบบป้องกันอันตรายจากรังสีแบบต่างๆ โดยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ จะออกปฏิบัติงานใน 2 ภารกิจหลัก คือ

  1. กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการทางรังสีและพื้นที่สาธารณะ
  2. กรณีตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เมื่อมีการจัดงานสำคัญที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ที่ต้องการความั่นคงปลอดภัยสูง

โดยทั้ง 2 ภารกิจมีวัตถุประสงค์หลักและความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถานการณ์ทีอาจเกิดขึ้นกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอย่างสูงสุด

Skip to content