งานตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี

1 2
หน้าที่
  • ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ทำการครอบครองหรือใช้ประโยชน์เครื่องกำเนิดรังสี
    และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต พร้อมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประกอบการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
  • ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี (เพื่อให้รองรับต่อเทคโนโลยียุคใหม่) และดำเนินการตรวจสอบการจัดการเครื่องกำเนิดรังสีที่เลิกใช้งานและจัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
  • ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการจัดการวัสดุปนเปื้อน หรือกากกัมมันตรังสีหรือ Activated product ที่เกิดจากเครื่องซินโครตรอย ไซโครตรอน และเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงอีกด้วย

แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ (Self Assessment)

คู่มือปฏิบัติงาน

Skip to content