งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม

การตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม ครอบคลุมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการ
ที่ใช้รังสีอุตสาหกรรมและการขนส่ง ตลอดจนตรวจติดตามและให้คำแนะนำการใช้งานทางรังสีอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของ

  • Nuclear Guages (การวัดเชิงนิวเคลียร์)
  • Irradiator (การฉายรังสี)
  • Radiography (การถ่ายภาพด้วยรังสี)
  • Nuclear Materials (วัสดุนิวเคลียร์)ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการตรวจจากแผนการตรวจสอบประจำปี โดยในปัจจุบันมีการรับใบอนุญาตมากกว่า 450 แห่ง
    การตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางรังสีที่ครอบครองใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติในทางสากล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ (Self Assessment)

Skip to content