งานตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

  • ตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินการของสถานประกอบการทางรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
    ในการแพทย์และการศึกษาวิจัย อาทิ งานรังสีรักษา งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานฉายรังสีในการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสี การใช้วัสดุกัมมันตรังสีในงานวิจัยต่างๆ
  • ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสี การเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้อง
    กับมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบ เพื่อประกอบการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ดำเนินการจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ
  • ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการแพทย์และศึกษาวิจัย รวมถึงการให้การสนับสนุนและข้อคิดเห็นด้าน
    การตวจสอบทางการแพทย์ และศึกษาวิจัย ในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ (Self Assessment)

แบบฟอร์มประเมินผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี


คู่มือการปฏิบัติงาน

Skip to content