สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65

RADIONUCLIDE MONITORING STATION: RN65

ไทม์ไลน์ของการจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี อาร์เอ็น 65

(TIMELINE OF ESTABLISHMENT OF RADIONUCLIDE MONITORING STATION: RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

April 20, 2010

แต่งตั้ง Station Operator

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการแต่งตั้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติ หรือ Station Operator สำหรับสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty หรือ CTBT) รวมทั้งการทำข้อตกลง ความตกลง หรือความร่วมมืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและปฏิบัติงานสำหรับสถานี RN65 ระหว่างสำนักงานฯ กับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) หรือคู่สัญญาของ CTBTO/PTS

April 20, 2010
December 27, 2011

จัดทำ Station’s operator contract

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทำ Station’s operator contract กับบริษัท Environment S.A. ซึ่งเป็นคู่สัญญาขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty Organization : CTBTO/PTS) โดยให้เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย

December 27, 2011

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้เพื่อจัดตั้งสถานีฯ (Memorandum of Agreement with Kasetsart University)

-March 2016
เป็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของสถานีอาร์เอ็น 65

ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจอนุภาคในอากาศ (Particulate Monitoring System)

-February 2017
ดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจอนุภาคในอากาศโดย CTBTO PrepCom ซึ่งประกอบไปด้วยระบบเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศแบบอัตราการไหลสูง (High Volume Air Sampler) และระบบวัดแกมมาสเปคโตรเมตรี (Gamma Spectrometer System)

January 1, 2019

ติดตั้งระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม(VSAT Installation)

ดำเนินการติดตั้งระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม โดย CTBTO PrepComเพื่อใช้สำหรับรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีอาร์เอ็น 65 และ CTBTO PrepComโดยระบบรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมนี้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว

January 1, 2019
August 25, 2018

การทดสอบการทำงานของสถานี (Certification Visit of PTS)

เจ้าหน้าที่ของ CTBTO PrepComได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานขอสถานีอาร์เอ็น 65 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ CTBTO PrepCom เชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center)

August 25, 2018
December 14, 2018

ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ(Certification of RN65)

การปฏิบัติงานสถานีอาร์เอ็น 65 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CTBTO PrepCom ซึ่งทำให้สถานีอาร์เอ็น 65 เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

December 14, 2018

การทำงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมตรังสี RN65

ที่ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65

PARTNER

119x118
KU
CTBT
Skip to content