สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ ดำเนินงานสารบรรณ รับส่งลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คัดแยกกลั่นกรองนำเสนอ จัดเก็บรวบรวม ติดตามการรับส่ง แจ้งตอบเอกสาร ร่างพิมพ์ตรวจเอกสารราชการ ดูแลบริหารจัดการเป็นนายทะเบียนเรื่องลับ จัดเก็บรวบรวมและติดตาม ตลอดจนดูแลจัดการ/จัดเก็บ/ทำลายเอกสารราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานบริหารจัดการการบูรณาการร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. งานด้านอำนวยการ/ประสานราชการ ได้แก่ งานเลขานุการนักบริหาร ติดตามจัดเตรียมประสานการเข้าร่วมประชุม หรือการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ตลอดจนติดตามประสานงานตามข้อสั่งการ อำนวยการบริหารจัดการประชุมผู้บริหาร ผลักดันติดตามมติที่ประชุมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ งานช่วยอำนวยการ ประสานกิจกรรมงานพิธีต่าง ๆ งานประชุม งานราชการ ตลอดจนติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

กลุ่มการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานด้านการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง แผนสร้างความผูกพันในองค์กร ความเสมอภาคชายหญิง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2. งานด้านวินัย ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม แจ้งเวียนข่าวสาร สร้างความตระหนักที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้แก่ ศึกษา วิเคราะห์ Specific Job description ในแต่ละตำแหน่ง วางแผนพัฒนาสมรรถนะ ฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภายใน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

กลุ่มบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการด้านการเงิน และบัญชีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. ดำเนินการด้านการงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมยอดการใช้จ่ายเงิน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ติดตามเร่งรัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
3. รับผิดชอบงานสวัสดิการ การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานและการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการนำส่งกองทุน กบข. กสจ.
4. งานระบบ GFMIS ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุกรายการผ่านระบบ GFMIS ฐานข้อมูลการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน รับและนำส่งรายได้เบิกเกินส่งคืน และการจัดทำบัญชีรายงานการเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS

กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน จัดทำสัญญา และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารสินทรัพย์
2. วางแผนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานด้านพัสดุ
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มติ ครม. และระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัสดุ ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมและตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ตามประเภทวัสดุ และควบคุมดูแลสินทรัพย์
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี การสอบหาข้อเท็จจริง ตลอดจนจำหน่ายและบริจาคพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
7. บริหารจัดการการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงสำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง รวมถึงสำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทำแผนบำรุงรักษายานพาหนะส่วนกลาง
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน
3. ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านต่าง ๆ รวมทั้งสร้างการทำงานเป็นทีมภายในหน่วยงาน
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
5. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั้งภายในและภายนอก
6. บริหารจัดการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการอนุญาต
7. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์อำนวยการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
9. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของสำนักงาน/กระทรวง เพื่อวางแผนงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. สำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2. บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขต่อเติมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3. จัดหา จัดเก็บรักษา และบำรุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
4. ศึกษา วิเคราะห์วางแผนการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของอาคาร เตรียมการด้านงบประมาณเพื่อรักษาซ่อมบำรุงให้อาคารมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสูงสุด

Skip to content