ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

อำนาจหน้าที่
  1. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเผยแพร่บทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
  3. ติดตาม ตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางรังสีที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาค
  3. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูในภูมิภาค เช่น การประสานงานด้านการขออนุญาตต่าง ๆ

โครงสร้าง
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ส่วนกลาง
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคใต้

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ส่วนกลาง
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคใต้
Skip to content