กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี
2. ดำเนินการรับแจ้งและอนุญาตวัสดุต้นกำลัง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ต้นกำลัง และกากกัมมันตรังสี เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบรับแจ้งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
4. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาตและใบรับแจ้ง
5. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุ กัมมันตรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐานข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพื้นที่ตั้ง การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ การทดสอบการเดินเครื่องและการดำเนินการ และการยกเลิกดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพื้นที่ตั้ง การก่อสร้าง การดำเนินการ และการยกเลิกดำเนินการของสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
3. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
6. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์ สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี
3. เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี
4. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาตและใบรับแจ้ง
5. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน้าที่รับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
6. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี
2. จัดทำสถิติการวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูลการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
3. พัฒนาระบบกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี
5. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
3. จัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
5. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Skip to content