ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เตรียมและฝึกซ้อมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  4. ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและต่างประเทศ
  5. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
Skip to content