สารบัญ

>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง และจัดทำข้อเสนอสำหรับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และทุนศึกษาฝึกอบรม
 2. ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
 5. จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 6. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 


แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  

 


 
 

รวมแบบฟอร์ม

 


 

 

 

 

 

 


 

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  www.gpf.or.th

 


 

 


 

ระบบพนักงานราชการ

 

 

 

 • ติดต่อ (Contact)
  • กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคาร 1
  • โทรศัพท์ 0 2561 4074 , 0 2596 7600 ต่อ 1323 - 27
  • โทรสาร 0 2561 3013 www.oap.go.th

 

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Other Contact)
  • สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 

 • แบบประเมินความพึงพอใจระบบพนักงานราชการ

 

ระบบลูกจ้างประจำ

 

 

 

 • ติดต่อ (Contact)
  • กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคาร 1
  • โทรศัพท์ 0 2561 4074 , 0 2596 7600 ต่อ 1323 - 27
  • โทรสาร 0 2561 3013  www.oap.go.th

 

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Other Contact)
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
  • กรมบัญชีกลาง
  • กสจ.

 

 • แบบประเมินความพึงพอใจระบบลูกจ้างประจำ

 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายใน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   การพัฒนาข้าราชการใหม่ และทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   การได้รับทุนฝึกอบรมระยะยาว

   แผนปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   การพัฒนาข้าราชการระดับสูง 

   การฝึกอบรม พัฒนาในหลักสูตรต่างๆ 

   หลักสูตร E - learning ที่เกี่ยวข้อง กับภาระกิจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ระบบมาตรฐานความโปร่งใส

ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การมาปฏิบัติราชการและการลาราชการ ประเภท ต่างๆ

ระบบการสแกนลายนิ้วมือ และการลาออนไลน์ http://leave.oap.go.th/index.php

ยุทธศาสตร์ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสิทธิมนุษยชน


เอกสารประกอบการประชุมการจัดตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562

เอกสารประกอบวาระ 2.1 

       คำสั่ง ปส. ที่ 116/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เอกสารประกอบวาระ 2.2 

       ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบวาระ 2.3 คำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง

       - คำสั่ง ปส. ที่ 132/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย

       - คำสั่ง ปส. ที่ 153 /2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 9 ราย

       - คำสั่ง ปส.ที่ 156/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 ราย 

เอกสารประกอบวาระ 2.4 

       ร่างบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการที่เตรียมจัดส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       ร่างบัญชีจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่เตรียมจัดส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 


คำสั่ง ปส. ที่ 215/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (NEW)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คำสั่ง ปส. ที่ 50/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (หมดวาระ)

คำสั่ง ปส. ที่ 62/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (หมดวาระ)

วาระการประชุมสามัญของสวัสดิการ ปส. ครั้งที่ 1/2562

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่ 2/2563

วาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่ 3/2563 ( NEW)

 


 

 

 

Search