กลุ่มวิศวกรรมนิวเคลียร์และบำรุงรักษาเครื่องมือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. บริหารจัดการฐานข้อมูลและแผนการบำรุงรักษาพร้อมกับแผนงบประมาณสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ประเมิน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบในการซ่อมแซมหากจำเป็น และให้เครื่องมือมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รวมไปถึงเทคนิคการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษา
  4. สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

red siren signบทความล่าสุดเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียของประเทศยูเครน ฉบับที่ ๑

 

 

 

 (ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เนื้อหาบางส่วนของเวบเพจ กตค. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข)


website underconstructionSomjait Picture   

นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602

   

นายฐิติเดช ตุลารักษ์

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายสรัล สูงสว่าง

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

   

นายรัฟฟิน มณีชยางกูร

วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Chadtaparuda Picture   

นางชัธภฤดา อัศวภูไชย

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1605

Jittapan Picture   

นายจิตพันธ์ อินทร์เอียด

นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ (ภายใน): 1602


กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (กตค.)

โทรศัพท์ 0-2596-7600 ต่อ 1602, 1605

 

กลุ่มงานช่าง

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. สำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  2. บำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขต่อเติมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  3. จัดหา จัดเก็บรักษา และบำรุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


แบบฟอร์มใบขอ

 


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

Search