มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

  1. บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางนิวเคลียร์และรังสี
  3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนฝึกอบรมของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และติดตามประเมินการดำเนินการ และผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรม
  4. ประสานงาน และดำเนินการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  5. ดำเนินงานศูนย์กลางข้อมูลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
  6. จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

 

 

 v1441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อาคาร B2) ชั้น 2
สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
เลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 211434

โทรสาร 053 211435

เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/oapchiangmai/

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

N 22 63

แผนที่ตั้ง

Search