การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี
วัสดุนิวเคลียร์และเครื่องกำเนิดรังสี

สามารถติตต่อสอบถามได้ที่ 0-2596-7600 One Stop Service ต่อ 1100 (Operator) ///กลุ่มอนุญาตทางเครื่องกำเนิดรังสี ต่อ 1105, 1106, 1107 ///กลุ่มอนุญาตทางวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1509, 1510, 1512 ///กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ ต่อ 1511, 1513

**คณะทำงานฯ ประชุมทุก 2 สัปดาห์**

แจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีแบบออนไลน์ http://license.oap.go.th เป็นการชั่วคราว หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้กองอนุญาตฯ ต่อ 1107
Image
Image
Image

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับงานอนุญาต (Frequently Asked Questions)

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 1ก (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

แบบ ปส 3ก (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุพลอยได้)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

แบบ ปส 1ข (สำหรับขออนุญาตฯ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

แบบ ปส 3ข (สำหรับนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์-วัสดุต้นกำลัง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 1ง  (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

แบบ ปส 1ง (สำหรับขออนุญาตพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

แบบ ปส 2 (สำหรับทำให้วัสดุต้นกำลังพ้นสภาพฯ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ใบแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

แบบ ปส 1ค (สำหรับขออนุญาตฯ เครื่องกำเนิดรังสี)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบคำขอการรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

แบบคำขอการรับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งการครองครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งการครองครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
หนังสือนำการขออนุญาตการนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี

หนังสือนำการขออนุญาตการนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี

Word 2013 logo  

ตัวอย่าง
การกรอกแบบคำขอและตัวอย่างเอกสารประกอบ

app screenshot
ตัวอย่างการครอกคำขอเครื่องกำเนิดรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี
ตัวอย่างการกรอกคำขอส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

Adobe PDF Icon.svg

แนวปฏิบัติการขอยกเลิกใบอนุญาต (ร่าง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (ทั้งฉบับ)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ตัวอย่าง หนังสือขอยกเลิกเครื่องกำเนิดรังสี (เฉพาะเครื่อง)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบหนังสือมอบอำนาจ (ปส. 01 ม)

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

ป้ายเตือนพื้นที่ควบคุมบริเวณรังสี

jpg

ป้ายเตือนสตรีมีครรภ์

Adobe PDF Icon.svg

หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด เรื่อง การให้แพทย์ลงลายมือชื่อรับรองบนแบบคำขอ ปส. 1ค

แบบ ปส 1ก pdf

แบบรายงาน

แบบแจ้งวัสดุพลอยได้สูญหาย (ปส. 03 ส)

Word 2013 logo

แบบรายการปริมาณรังสี (ข 2)

Excel 2013 logo1

แบบรายงานการเปลี่ยนถ่ายฯของเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้และคำอธิบายแบบรายงานฯ

Word 2013 logo

แบบรายงาน (สร.1) แสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.2) การรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง

Adobe PDF Icon.svg

แบบรายงาน (สร.3) การย้ายวัสดุพลอยได้

Adobe PDF Icon.svg

แบบแจ้งเครื่องกำเนิดรังสีสูญหาย

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf

แบบรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเครื่องกำเนิดรังส

Word 2013 logo แบบ ปส 1ก pdf
ผลการประเมินความพึงพอใจ 2561
สถิติการขอรับบริการ OSS 2561
contact-licensing5.png
แบบสำรวจความพึงพอใจ

Search