ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (Radioecology Laboratory)

ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (Radioecology Laboratory) มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการประเมินผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล เพื่อสนับสนุนการกำหนดเกณฑ์ปลอดภัยทางรังสีต่อระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย รวมถึงความมมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety and Security)

นอกจากนี้ ยังรองรับการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ภายใต้โครงการระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในการติดตามและประเมินผลกระทบของรังสีจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และจากสภาวะทะเลกรด (Ocean Acidification) ต่อระบบนิเวศทางทะเลของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเพื่อยกระดับเป็น IAAEA Collaboring Centre for Radioecology ในอนาคต

Skip to content