ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น ๑๗๑ (National Data Center, N171)

ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น ๑๗๑ (National Data Center, N171) จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (International Monitoring System, IMS) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สนธิสัญญานี้

ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเอ็น ๑๗๑ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ ดังนี้

  1. เพื่อเฝ้าตรวจการบังคับใช้ของสนธิสัญญาในการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
  2. เพื่อเฝ้าตรวจการแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  3. เพื่อการเตือนภัยจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ โดยความร่วมมือกับกรมอุทกศาสตร์ และกรมอุตุนิยมวิทยา
  4. เป็นข้อมูลสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสี เช่น การคำนวณการได้รับรังสีจากนิวไคลด์รังสีที่ได้รับจากการหายใจ

ข่าวสาร

CTBTO National Data Center (NDC) Capacity Building Workshop and Regional Seismic Travel Time (RSTT) in combination with Data Sharing and Integration Training

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO PrepCom) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง National Data Center (NDC) Capacity Building Workshop and Regional Seismic Travel Time (RSTT) in combination with Data Sharing and Integration Training ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ และฝึกอบรมการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาในทวีปเอเซีย จำนวน ๑๙ คน จาก ๑๗ ประเทศ โดยประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วม

Skip to content