รายชื่อผู้ประสานงานระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี

รายชื่อผู้ประสานงานระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ณ ตุลาคม 2565
1. National Atomic Energy Authority (NAEA) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ลปส.
2. National RCA Representative (NR) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผกยผ.
3. RCA Contact Person ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
4. RCA Contact Person ดร. รุ่งธรรม ทาคำ รก. ผชช. ด้านความปลอดภัยทางรังสี
5. Working Group on Medium Term Strategy 2024-2029 ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
6. National Liaison Officer (NLO) นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ หกมป. กยผ.
7. National Liaison Assistant (NLA) – THA นางสาวแทนชนก พูนชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
8. National Liaison Assistant (NLA) – RCA นางสาวชลริธร บุญประสพ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)

9. Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity (ALMERA) Point of Contact นางสาวสุประวีณ์ ศิริบุญประภพ นักนิวเคลียร์เคมี ชก. (กพม.)
10. Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity (ALMERA) Point of Contact นางสาวอัจฉรา พัฒนทรัพย์ สทน.
11. Zoonotic Disease Integrated Action (ZODIAC) นางธรรมรัฐ สุจิต นายสัตวแพทย์ ชพ. (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) กรมปศุสัตว์
12. Zoonotic Disease Integrated Action (ZODIAC) นางสาวใกล้รุ่ง ทนสระน้อย นายสัตวแพทย์ ชก. (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ) กรมปศุสัตว์
13. Nuclear Safety Standards Committee (NUSSC) IAEA ยังไม่ได้แจ้งตอบรับ
14. Radiation Safety Standards Committee (RASSC) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ฐานะผู้แทนอาวุโส (committee) ร.ลปส.
15. Transport Safety Standards Committee (TRANSSC) ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ ฐานะผู้ประสานการติดต่อ (corresponding member) วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กอญ.)
16. Waste Safety Standards Committee (WASSC) นายทศดล สันถวไมตรี ฐานะผู้ประสานการติดต่อ (corresponding member) นักฟิสิกส์รังสี ชพ. กอญ.
17. Emergency Preparedness and Response Standards Committee (EPReSC) ดร. กิตติ์กวิน อรามรุญ
ฐานะผู้ประสานการติดต่อ (corresponding member) นักฟิสิกส์รังสี ชพ. กตส.
18. Point of Contact on Import/Export of Radioactive Sources in accordance with the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.
19. Point of Contact on Import/Export of Radioactive Sources in accordance with the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผกอญ.
20. Radiation Safety Information Management System (RASIMS) National Coordinator นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.
21. RASIMS TSA1 – Regulatory Infrastructure ดร.ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กกม.)
22. RASIMS TSA2 – Occupational Radiation Protection ดร.เดือนดารา มาลาอินทร์ นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กอญ.)
23. RASIMS TSA3 – Radiation Protection in Medical Exposure ดร.กาหลง อุ่ยยะเสถียร นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กอญ
24. RASIMS TSA4 – Public and Environmental Radiation Protection ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กอญ.)
25. RASIMS TSA4 – Public and Environmental Radiation Protection ดร.วิทิต ผึ่งกัน รก. ผชช. ด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
26. RASIMS TSA4 – Public and Environmental Radiation Protection ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
27. RASIMS TSA5 – Emergency Preparedness and Response (EPRIMS) ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
28. RASIMS TSA6 – Education and Training in Radiation Protection นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
29. RASIMS TSA7 – Transport Safety นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.
30. International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) National Officer นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กตส.)
31. Emergency Preparedness and Response Information Management System (EPRIMS) ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
32. IAEA Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies (USIE) ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
33. IAEA Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies (USIE) ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
34. Integrated Nuclear Security Support Plan (INSSP) Counterpart ดร.อารีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
35. Nuclear Security Information Management System (NUSIMS) PoC นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
36. Incident and Trafficking Database (ITDB) PoC ดร. รุ่งธรรม ทาคำ ผชช. ด้านความปลอดภัยทางรังสี
37. Incident and Trafficking Database (ITDB) PoC นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
38. Incident and Trafficking Database (ITDB) PoC ดร.อิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสี ปก. (กพม.)
39. Nuclear Security Training and Support Centres (NSSC) ดร.อารีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
40. Nuclear Security Training and Support Centres (NSSC) ดร.อิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสี ปก. (กพม.)
41. Nuclear Security Training and Support Centres (NSSC) นางสาวกนกรัชต์ ตียพันธ์ ผู้จัดการศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ สทน.
42. Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR) – National Coordinator นายสรัล สูงสว่าง วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
43. International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) Good Practices Database ดร.หฤทัย
กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กพม.)
44. International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กพม.)
45. International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) ดร.อิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสี ปก. (กพม.)
46. International Radiation Monitoring Information System (IRMIS) ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
47. International Radiation Monitoring Information System (IRMIS) นายไมตรี ศรียา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
48. Information System on Occupational Exposure in Medicine, Industry and Research (ISEMIR)
นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กอญ.)
49. International Network for Education and Training on Emergency Preparedness and Response (iNET EPR) WG1 ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
50. International Network for Education and Training on Emergency Preparedness and Response (iNET EPR) WG2 อ.สุพิชชา จันทรโยธา ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51. International Network for Education and Training on Emergency Preparedness and Response (iNET EPR) WG3 ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
52. Working Group on Radioactive Material Security (WGRMS) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.
53. Database on Discharges of Radionuclides to the Atmosphere and Aquatic Environment (DIRATA) นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูร นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.) – ปฏิบัติงาน ณ IAEA
54. National Warning Point (NWP) ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
55. National Competent Authority (NCA) for Domestic Emergency นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กตส.)
56. National Competent Authority (NCA) for Domestic Emergency ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปภ.
57. National Competent Authority (NCA) for Domestic Emergency นายวรัตม์ สุระวดี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ปภ.
58. National Competent Authority (NCA) for Emergency Abroad ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
59. Contact Point of Convention on Physical Protection on Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment ดร. ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
60. Contact Point of Convention on Physical Protection on Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
61. Contact Point of Convention on Physical Protection on Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment ดร. อารีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
62. Contact Point of Convention on Nuclear Safety (CNS) ดร. ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
63. Contact Point of Convention on Nuclear Safety (CNS) ดร. ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. (กอญ.)
64. Contact Point of Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management (RADW) ดร. ไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
65. Contact Point of Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management (RADW) ดร. ทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กอญ.)
66. Consolidated Plan for Nuclear and Radiation Safety (CPS) นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
67. Spent Fuel and Radioactive Waste Information System (SRIS) นายนิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ ผู้จัดการศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สทน.
68. Global Nuclear Safety and Security Network (GNSSN) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.

69. Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering Committee (SC) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รอง ลปส.
70. Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering Committee (SC) ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รอง สทน.
71. ANSN Regulatory Infrastructure Topical Group (RITG) Member นายภานุพงศ์ พินกฤษ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
72. ANSN Regulatory Infrastructure Topical Group (RITG) Member นายไชยยศ สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ)
73. ANSN Educational and Training Topical Group (E&TTG) Member นางสาวกมลพร ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ ชพ. (กยผ.)
74. ANSN Educational and Training Topical Group (E&TTG) Member ดร.แสนสุข เวชการัณย์ สทน.
75. ANSN Safety Assessment Topical Group (SATG) Member ดร. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
76. ANSN Safety Assessment Topical Group (SATG) Member ดร.กนกรัชต์ ตียะพันธ์ สทน.
77. ANSN Siting Topical Group (STG) Member ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ.
78. ANSN Siting Topical Group (STG) Member นายศึกษิต แสงแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
79. ANSN Siting Topical Group (STG) Member ดร.แสนสุข เวชการัณย์ สทน.
80. ANSN Radiation Safety and Transport Topical Group (RSTTG) Member ดร.กนกรัชต์ ตียะพันธ์ สทน.
81. ANSN Radiation Safety and Transport Topical Group (RSTTG) Member ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กอญ.)
82. ANSN Emergency Preparedness and Response Topical Group (EPRTG) Member ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
83. ANSN Emergency Preparedness and Response Topical Group (EPRTG) Member ดร.ธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
84. ANSN Emergency Preparedness and Response Topical Group (EPRTG) Member นางสาววารุณี
เตยโพธิ์ สทน.
85. ANSN Communication Topical Group (CTG) Member นางสาวนุชจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ ชก. (กยผ.)
86. ANSN Communication Topical Group (CTG) Member นางสาวปณิธา รื่นบันเทิง สทน.
87. ANSN Communication Topical Group (CTG) Member นางสาวแทนชนก พูนชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
88. ANSN Radioactive Waste Management (RWMTG) Member ดร.ทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กอญ.)
89. ANSN Radioactive Waste Management (RWMTG) Member นางอัจฉรา พัฒนทรัพย์ สทน.
90. ANSN Self-assessment Coordination Group (SACG) Member นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ผชช. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
91. ANSN Self-assessment Coordination Group (SACG) Member นางสาวชลาทิพย์ เกื้อกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. (กยผ.)
92. ANSN IT Support Group (ITSG) Member นายสมชาย พงษ์เกษม สทน.

93. Point of Contact under Comprehensive Safeguards Agreements (CSA) and Additional Protocol (AP) นายรัฟฟิน มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กตส.)
94. Point of Contact under Comprehensive Safeguards Agreements (CSA) and Additional Protocol (AP) นายสรัล สูงสว่าง วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. (กตส.)
95. Point of Contact under Comprehensive Safeguards Agreements (CSA) and Additional Protocol (AP) นางสาวธัญฐพร เวทย์ประสิทธิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
96. International Nuclear Information System (INIS) Liaison Officer (LO) นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. (กยผ.)
97. International Nuclear Information System (INIS) Liaison Officer (LO) นางปุณณภา รักษ์อุดมโชค นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (กยผ.)
98. International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) นายวศิน เวชกามา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน.
99. International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) ดร. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
100. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) National Contact Person (NCP) นางเพ็ญนภา กัญชนะ ร.ลปส. หรือ ผกอญ.
101. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT) ดร.ไชยยศ
สุนทราภา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กกม.)
102. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT) นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
103. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) Principal Point of Contact (PPOC) นางดารุณี พีขุนทด รก. ผกพม.
104. CTBTO National Data Center (NDC) Point of Contact ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กพม.)
105. CTBTO Principal Users (PU) ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
106. CTBTO Principal Users (PU) นายไมตรี ศรียา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
107. CTBTO Principal Users (PU) ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กพม.)
108. CTBTO Principal Users (PU) นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ นักนิวเคลียร์เคมี ปก. (กพม.)
109. CTBTO Principal Users (PU) ดร.ปิยะวรรณ กฤษณังกูร นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.) – ปฏิบัติงาน ณ IAEA
110. CTBTO Principal Users (PU) พลเรือตรี คมสัน กลิ่นสุคนธ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
111. CTBTO Principal Users (PU) นาวาเอก วัชระพงศ์ เทศพิทักษ์ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่
112. CTBTO Principal Users (PU) นาวาเอก พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหน้าสำนักงานบริหารและพัฒนาด้านแผ่นดินไหว สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่
113. CTBTO Regular Users (RU) ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
114. CTBTO Regular Users (RU) ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กพม.)
115. CTBTO Station Operator (SO) ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
116. CTBTO Station Operator (SO) นายไมตรี ศรียา วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
117. CTBTO Station Operator (SO) ดร.ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กพม.)
118. CTBTO Station Operator (SO) นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ นักนิวเคลียร์เคมี ปก. (กพม.)
119. CTBTO PKI operator ดร.สมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กพม.)
120. Asia Pacific Metrology Program (APMP) ดร.วิทิต ผึ่งกัน รก. ผชช. ด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
121. Asia Pacific Metrology Program (APMP) นางสุมาลี นิลพฤกษ์ นักนิวเคลียร์เคมี ชพ.
122. Asia Pacific Safeguards Network (APSN) ผกตส.
123. Asia Pacific Safeguards Network (APSN) นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
124. Asia Pacific Safeguards Network (APSN) นายรัฟฟิน มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กตส.)

125. ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy (ASEANTOM) Point of Contact (PoC) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผกยผ. / รอง ลปส.ที่ได้รับมอบหมาย
126. ASEANTOM Contact Person ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
127. ASEANTOM Contact Person ดร.หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ นักฟิสิกส์รังสี ชก. (กพม.)
128. ASEANTOM Contact Person ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
129. ASEANTOM International Coordinator นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ หกมป. กยผ.
130. ASEANTOM International Coordinator นางสาวแทนชนก พูนชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
131. POC of ROK-ASEANTOM Project on Nuclear Forensics นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
132. Nuclear Forensics International Technical Working Group (ITWG) ดร.อารีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
133. EU-INSC Training and Tutoring นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผชช. ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
134. EU-INSC Training and Tutoring นางสาวกมลพร ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ ชก. (กยผ.)
135. EC-ASEAN Regional Project on Enhancing EPR in AESAN: Technical Support for Decision Making (DSS) ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
136. EC-ASEAN Regional Project on Enhancing EPR in AESAN: Technical Support for Decision Making (DSS) ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
137. EU-ASEANTOM on Early Warning Radiation Monitoring Network (EWRMN) ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย รก. ผชช. ด้านพลังงานปรมาณู
138. Software License Arrangement for the ARGOS Software ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
139. Agreement on the use of RODOS system by third parties ดร.ปิยะวรรณ กฤษณังกูร นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.) – ปฏิบัติงาน ณ IAEA
140. The EU CBRN Centres of Excellence (CoE) Initiative ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
141. The EU CBRN Centres of Excellence (CoE) Initiative ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
142. Implementing Agreement on Thermal-hydraulic Code Applications and Maintenance (CAMP) POC และ Generic Non-Disclosure Agreement for a Company Safety Code of the U.S. NRC (SNAP) POC ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
143. Implementing Agreement on Thermal-hydraulic Code Applications and Maintenance (CAMP) POC
และ Generic Non-Disclosure Agreement for a Company Safety Code of the U.S. NRC (SNAP) POC นายศึกษิต แสงแก้ว นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชพ. (กอญ.)
144. Implementing Agreement on Thermal-hydraulic Code Applications and Maintenance (CAMP) POC และ Generic Non-Disclosure Agreement for a Company Safety Code of the U.S. NRC (SNAP) POC ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กอญ.)
145. Implementing Agreement on Thermal-hydraulic Code Applications and Maintenance (CAMP) POC และ Generic Non-Disclosure Agreement for a Company Safety Code of the U.S. NRC (SNAP) POC ดร.พีรวุฒิ บุญสุวรรณ วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. (กอญ.)
146. Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) version 8.0 POC ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
147. Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) version 8.0 POC นายศึกษิต แสงแก้ว นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ชพ. (กอญ.)
148. Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) version 8.0 POC ดร.สรทศ ตันติธีรวิทย์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชก. (กอญ.)
149. Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) version 8.0 POC ดร.พีรวุฒิ บุญสุวรรณ วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. (กอญ.)
150. Generic Non-Disclosure Agreement for a Computer Safety Code of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE) version 8.0 POC ดร. ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรนิวเคลียร์ ปก. (กอญ.)
151. MOU between the Korea Research Institute of Standards and Science and the Office of Atoms for Peace (Thailand) and the Korea Nuclear International Cooperation Foundation
ดร.วิทิต ผึ่งกัน รก. ผชช. ด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
152. Practical Arrangements between IAEA and OAP on cooperation in the area of nuclear forensic science นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมี ชพ. (กพม.)
153. โครงการ Technical visit on “Regulation of Small Research Reactors/ Miniature Neutron Source” ภายใต้โครงการคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาตร์และวิชาการ (คกร.) ไทย-จีน
สมัยที่ ๒๓ ของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย ดร.ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กอญ.)
154. World Institute of Nuclear Security (WINS) นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
155. World Institute of Nuclear Security (WINS) นายชเนศวร เติมวงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน (กยผ.)
156. U.S. 1-2-3 Agreement นายฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ ชพ. (กตส.)
157. U.S. 1-2-3 Agreement นางสาวชลริธร บุญประสพ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
158. Flagship สมช. ร่วมกับ เกาหลี ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสี ชพ. (กตส.)
159. Flagship สมช. ร่วมกับ เกาหลี นางสาวชลริธร บุญประสพ นักวิเทศสัมพันธ์ ปก. (กยผ.)
160. Asian Network for Education in Nuclear Technology (ANENT) ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161. Asian Network for Education in Nuclear Technology (ANENT) ดร.อิสริยา ชัยรัมย์ นักชีววิทยารังสี ปก. (กพม.)
162. Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management
นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล (ผกยผ.)
163. Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ ผชช. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
164. Steering Committee on Regulatory Capacity Building and Knowledge Management นางสาว
กมลพร ภักดี นักวิชาการเผยแพร่ ชพ. (กยผ.)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Skip to content