โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ IAEA

โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) เป็นกลไกหลักที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) เสนอแก่ประเทศสมาชิก ผลที่ได้จากโครงการนี้ IAEA จะช่วยประเทศสมาชิกในการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงานเพื่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยเพื่อสนับสนุนลำดับความสำคัญในการพัฒนาระดับชาติ (National Project) โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

IAEA กำหนดให้ประเทศสมาชิกจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการทุก 2 ปี ที่ผ่านมา (ค.ศ. 1975 – 2020) ประเทศไทยได้รับอนุมัติโครงการระดับชาติรวม 137 โครงการ และกำลังพัฒนาโครงการรอบ ค.ศ. 2022 – 2023 อีก 3 โครงการ ส่วนโครงการรอบ ค.ศ. 2024 – 2025 จะต้องเริ่มเปิดรับข้อเสนอฯ ในปี พ.ศ. 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จึงได้วางแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นก่อนแผนการดำเนินงานของ IAEA เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาข้อเสนอให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ


หน่วยงานที่สนใจจะเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ IAEA ในระดับชาติ (THA) ขอได้โปรดจัดทำหนังสือนำจากหน่วยงานพร้อม Country Programme Framework (CPN) เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ผู้ประสานงาน คุณแทนชนก พูนชัย e-mail: thanchanok.p@oap.go.th) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

Skip to content