การประสานงานระหว่างประเทศ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง

กรณีเดินทางไปประชุม

กรณีเดินทางไปฝึกอบรม

แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปต่างประเทศ

(ขอให้ส่งภายใน 7 วัน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายงานเป็นรูปเล่ม ให้จัดส่งภายใน 1 เดือน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม)

 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ

Skip to content