วีดีโอ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 5 ตอน

ตอนที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (ฉบับแรก) กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ตอนที่ 2 บทนิรโทษกรรม
ตอนที่ 3 อนุญาต จดแจ้ง ยกเว้น ต่างกันอย่างไร
ตอนที่ 4 ทำไมต้องมีอัตราค่าธรรมเนียมและการวางหลักประกัน
ตอนที่ 5 บทบาทของ ปส. และ สธ. ภายใต้ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Skip to content