RSO

กฎกระทรวง กำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิและการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
Skip to content