อันตรายจากการ์ดพลังงาน

   ตามมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบัตรพลังงานโดยอ้างว่า มีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ และใช้วิธีการนำบัตรไปแกว่งในแก้วน้ำแล้วนำมาดื่ม หรือนำแก้วน้ำวางทับบนบัตรแล้วดื่ม รวมทั้งมีการนำบัตรสัมผัสกับร่างกายในจุดที่ปวดเมื่อย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัยทางรังสีให้ทราบดังนี้

                ๑. ปกติประชาชนจะได้รับรังสีในธรรมชาติซึ่งมีต้นกำเนิดการแผ่รังสีมาจากอวกาศ พื้นดิน แหล่งแร่ในธรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  มีปริมาณรังสีเฉลี่ย ๐.๒๗ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ย ๒๔๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี (ข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR))

                ๒. การได้รับรังสีอื่นใดนอกเหนือจากธรรมชาติจึงเป็นความเสี่ยง ดังนั้น ตามหลักสากลและกฎหมายไทย กำหนดขีดจำกัดการได้รับรังสีของประชาชน อยู่ที่ ๑๐๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อปี หรือเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๕ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการได้รับรังสีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่รวมการได้รับรังสีในธรรมชาติและจากการตรวจรักษาทางการแพทย์

                ๓. จากข้อมูลที่ ปส. เคยตรวจวิเคราะห์บัตรพลังงาน พบวัสดุนิวเคลียร์ ทอเรียม ๒๓๒ (Th-232)  ปริมาณรังสีแต่ละบัตร มีค่าประมาณ ๐.๘๖ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับรังสีสูงกว่าในธรรมชาติประมาณ ๓ เท่า ดังนั้นหากมีการนำบัตรพลังงานมาใช้ตามคำกล่าวอ้าง เช่น การนำมาสัมผัสหรือติดตามร่างกายตลอดเวลา หรือนำไปแกว่งในแก้วน้ำ จะทำให้มีการได้รับปริมาณรังสีสะสมโดยไม่จำเป็น ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการหรืองานวิจัย ที่แสดงว่าบัตรพลังงานมีประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ได้

            ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการเกิดผลกระทบจากรังสีต่อร่างกายในระยะยาว ปส. ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีส่วนผสมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตราย เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์หรือความคุ้มค่าแล้ว อาจได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าระดับรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

            หากประชาชนสงสัย พบเห็นหรือมีบัตรพลังงานหรือบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีสารกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ สามารถโทรแจ้งสายด่วนเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่หมายเลข ๑๒๙๖ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อรับทราบ   แนวทางการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยต่อไป หรือติดต่อขอรับบริการจัดการกากกัมมันตรังสี ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตัวอย่างบัตรพลังงานที่มีการแผ่รังสีแกมมาออกมา

Skip to content