การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2566 วันที่อบรม 15 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

การขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้วัสดุกัมมันตรังสี นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์
การขออนุญาตทำเครื่องกำเนิดรังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้ และ นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี 
การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี 
บรรยาย-การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณีฉุกเฉินทางรังสี

 

รวมลิงค์กฎหมาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสี ที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย

ความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี Transport security for Nuclear and Radioactive materials

แนวปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

แนวปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

แนวปฏิบัติการจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสี

 

แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2566 

Skip to content