การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 3

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 4

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ ปส.

การประชาสัมพันธ์วินัย จริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์วินัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ ปส.

Skip to content