หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

– ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

– ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

– คำสั่งคณะทำงานจัดทำกรอบความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

– ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับตำแหน่ง และพฤติกรรมบ่งชี้ หรือตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

– ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

– แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารและการมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารวงเงินเป็นผู้กำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Skip to content